Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden NdeClub

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt voor alle klanten die een overeenkomst hebben met NdeClub.

Inhoudsopgave

Artikel 1 Definities

Artikel 2 Identiteit van de de Club

Artikel 3 Toepasselijkheid

Artikel 4 Het aanbod

Artikel 5 De overeenkomst

Artikel 6 De prijs

Artikel 7 Duurtransacties: duur, opzegging, verlenging

Artikel 8 Betaling

Artikel 9 Klachtenregeling

Artikel 10 Geschillen

Artikel 11 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 12: Privacy & Veiligheid

Artikel 13: Intellectueel eigendomsrechten

Artikel 14: Leeftijdsgrens

Artikel 15: Actiecodes

Artikel 16: Overige

Bijlage I: Aanvullende algemene voorwaarden

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij het lid producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de de Club worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de de Club;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen het lid gebruik kan maken van het herroepingsrecht;
 3. Lid: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat het lid of de Club in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van het lid om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. de Club: de natuurlijke of rechtspersoon die (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de de Club en het lid wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als het lid ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en de Club gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 12. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de de Club.

Artikel 2 – Identiteit van de de Club

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Naam de Club: NdeClub

Vestigingsadres: Sprengenweg 32, 8181 NN Heerde

NdeClub maakt gebruik van WeAllRide WhatsApp Klantenservice: (+31) 6 22713998

Bereikbaarheid:

maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 21:00 uur
zaterdag en zondag van 12:00 – 17:00 uur

E-mailadres: info@ndeclub.nl

KvK-nummer: 73027693

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de de Club en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen de Club en klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan het lid beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de de Club zijn in te zien en zij op verzoek van het lid zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan het lid ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door het lid op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van het lid langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan het lid zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door het lid mogelijk te maken. Als de de Club gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de de Club niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor het lid duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door het lid van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien het lid het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de de Club onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de de Club is bevestigd, kan het lid de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de de Club passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien het lid elektronisch kan betalen, zal de de Club daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De de Club zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan het lid de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door het lid op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 • De klachtenprocedure van de de Club voor het lid;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop het lid van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 • indien het lid een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de de Club dit bedongen heeft en:
 • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 • het lid de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 7 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging Lidmaatschap NdeClub

Opzegging

 1. het lid kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, te allen tijde opzeggen opzeggen. Het lidmaatschap bedrag van € 15 dat al reeds is voldaan, wordt niet gerestitueerd.
 2. het lid kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

Verlenging

 1. Zodra het lidmaatschap bijna afloopt, stuurt NdeClub een verzoek tot verlenging naar het lid. het lid kan zelf kiezen om te verlengen of niet.

Artikel 8 – Betaling

 1. Alle diensten van NdeClub zijn dusdanig ingericht dat betaling plaatsvindt voorafgaand aan de te leveren diensten. Dit is onderdeel van de overeenkomst tussen NdeClub en het lid.
 2. het lid heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de de Club te melden.

Artikel 9 – Klachtenregeling

 1. De de Club beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat het lid de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de de Club.
 3. Bij de de Club ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de de Club binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer het lid een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. het lid dient de de Club in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor het Nederlandse recht.

Artikel 10 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de de Club en het lid waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen het lid en de de Club over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze de Club te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door het lid als de de Club worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen de de Club gevestigd is ten tijde van het ontstaan van het geschil.

Artikel 11 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van het lid zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door het lid op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 12 Privacy & Veiligheid NdeClub en WeAllRide

 1. Op alle online diensten en leveringen van NdeClub/WeAllRide is het privacybeleid van toepassing dat u kunt vinden op www.ndeclub.nl/privacy
 2. Diensten bestellen via www.ndeclub.nl en www.weallride.org kan alleen indien u een profiel aanmaakt op de site www.ndeclub.nl of www.weallride.org. Indien u een bestelling doet op bovengenoemde platformen, kiest u een emailadres als gebruikersnaam en een wachtwoord, waarmee u voortaan toegang krijgt tot de diensten van NdeClub en WeAllRide. Deze gegevens zijn persoonlijk en wij vragen u hier vertrouwelijk mee om te gaan, uw emailadres en het wachtwoord uitsluitend voor eigen gebruik te hanteren en deze alleen op te slaan op uw eigen computer.
 3. Wij zullen ons best doen om zoveel mogelijk te waarborgen dat de website virusvrij is, maar kunnen dat helaas niet garanderen. De website bevat links naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Wij kunnen echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website en App, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend logo’s, de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij NdeClub en WeAllride B.V., of bij aan haar gelieerde vennootschappen en/of bij diegene van wie zij een licentie verkregen heeft. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

Artikel 14 Leeftijdsgrens

Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen zich voor NdeClub en/of WeAllRide inschrijven en bestellingen plaatsen via de website. Alle personen onder 18 jaar, kunnen uitsluitend ingeschreven worden door een gezaghebbende ouder(s)/voogd(en).

Artikel 15 Actiecodes

 1. Voor online bestellingen geldt, tenzij anders is aangegeven in de actievoorwaarden, het volgende ten aanzien van actiecodes. Het is niet mogelijk meerdere actiecodes in te voeren. Een actiecode kan maar 1x gebruikt worden, waarna de geldigheid van de code komt te vervallen. NdeClub en WeAllRide B.V. behouden zich het recht voor actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en acties voortijdig te beëindigen.

Artikel 16 Overige

1 De informatie op deze website wordt van tijd tot tijd aangepast. Indien u fouten op de site(s) aantreft, zouden wij het zeer op prijs stellen dat u ons dat meldt via onze Klantenservice. Ook voor overige vragen en of klachten kunt u contact opnemen met onze Klantenservice via onderstaande gegevens.

Bijlage I: Aanvullende Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op zowel het gebruik van de applicatie als alle informatie, diensten en leveringen die via de App worden aangeboden (“Diensten”). De App en de Diensten worden u aangeboden door WeAllRide B.V., ingeschreven in Handelsregister KvK Amsterdam onder nummer 71908773, gevestigd aan de Lage Naarderweg 47,1217 GN Hilversum,  (hierna: “WeAllRide”).

 1. WeAllRide App

WeAllRide App is gratis te downloaden via de App Store of Playstore. Door het downloaden van de WeAllRide App verkrijgt u een niet-exclusief en niet overdraagbaar recht om de App te gebruiken op een smartphone of tablet die in uw bezit is. U mag de WeAllRide App niet distribueren en/of beschikbaar stellen op welke wijze dan ook en u mag dit niet aansluiten op een netwerk waardoor andere apparaten van de WeAllRide App gebruik zouden kunnen maken. U mag WeAllRide App niet deassembleren, decompileren of onderwerpen aan reverse engineering. Wij kunnen niet garanderen dat WeAllRide App foutloos en ononderbroken zal functioneren. Op ieder gewenst moment kunnen wij het aanbieden van de Diensten staken, hiermee eindigt ook uw recht om gebruik te maken van WeAllRide App. Op het moment van beëindiging van het gebruiksrecht zult u WeAllRide App niet meer gebruiken en van uw smartphone of tablet verwijderen.

 1. WeAllRide App op Android toestellen

Het is mogelijk WeAllRide App gratis te downloaden vanuit de Google Android Market alle Android toestellen met het Android besturingsysteem. Gezien de grote hoeveelheid Android toestellen, kunnen wij u niet altijd technische ondersteunen en kunnen dus niet garanderen dat WeAllRide App op alle toestellen foutloos zal functioneren.

 1. Privacy

Op de verwerking van persoonsgegevens van klanten via NdeClub/WeAllRide website en WeAllRide App, is het Privacy- en Cookiebeleid van WeAllRide B.V. van toepassing.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot (i) Website NdeClub/WeAllRide en WeAllRide App en (ii) de Diensten, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij NdeClub/WeAllRide en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming de vermelde informatie en/of WeAllRide App openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

 1. Informatie via de WeAllRide App applicatie

WeAllRide App en de Diensten kunnen van tijd tot tijd worden aangepast. Indien u fouten in de WeAllRide App en/of de Diensten aantreft, zouden wij het zeer op prijs stellen dat u ons dat meldt via onze Klantenservice (+31) 6 22713998 of door een e-mail bericht te sturen naar info@ndeclub.nl.